Environment Officers (Agriculture Dairy Project)

Swyddog yr Amgylchedd (Prosiect Llaeth Amaethyddiaeth) x6

- Lleoliad:

- Y Trallwng
- Bwcle
- Aberystwyth/Llanbedr Pont Steffan
- Crosshands
- Hwlffordd
- Gradd & Chyflog: 4 - £25,076
- Rhif y swydd: 202196 - 202201
- Math o gontract: Swydd benodol tan 31 Gorffennaf 2020
- Patrwm gwaith: Llawn amser
- Gofynion y Gymraeg:
- Y Trallwng - Hanfodol Lefel 4
- Bwcle - Dymunol Lefel 4
- Aberystwyth/Llanbedr Pont Steffan - Hanfodol Lefel 4
- Cross Hands - Hanfodol Lefel 4
- Hwlffordd - Hanfodol Lefel 1
- Dyddiad Cau: 11 Awst 2019

Diben Y Swydd
Mae lefelau uchel o ddigwyddiadau llygru amaethyddol yng Nghymru wedi achosi i lawer o bysgod gael eu lladd ac wedi effeithio ar ansawdd dŵr. Mae CNC, ynghyd â’i bartneriaid, yn datblygu strategaeth ac yn dylanwadu ar bolisïau i fynd i’r afael â llygredd amaethyddol yng Nghymru.

Fel rhan o’r strategaeth hon, mae CNC yn cyflawni rhaglen waith i atal llygredd ac o bosibl cymryd camau gorfodi sy’n ychwanegu at ein gwaith presennol a gwaith cyrff eraill. Er mwyn helpu i gyflawni’r prosiect uchelgeisiol hwn, rydym yn recriwtio Swyddogion yr Amgylchedd (Prosiect Llaeth) i bum swydd ledled Cymru er mwyn cyflawni prosiectau a gweithgareddau amaethyddol i leihau llygredd amaethyddol yn y sector llaeth.

Prif rôl yr ymgeisydd llwyddiannus fydd gweithredu’n rhagweithiol mewn dalgylchoedd sy’n perfformio’n wael gan ymgysylltu â ffermwyr a rheolwyr tir. Bydd yn darparu cyngor a chanllawiau ar atal llygredd ac ar gydymffurfio, yn helpu i ddylanwadu ar yr arferion ffermio gorau a’u gweithredu, a phan fo angen bydd yn cymryd camau gorfodi amddiffynnol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth. Bydd swyddogion yn gweithio’n agos gyda’r tîm rheoli adnoddau naturiol ac arweinwyr amaethyddol yn CNC i sicrhau cysondeb o ran y dull gweithredu.

Bydd y Swyddogion yn cynnal ymweliadau a dargedir â ffermydd llaeth o safbwynt cynghori a chydymffurfio. Yn dilyn yr ymweliadau bydd cofnod ysgrifenedig sy’n nodi gwelliannau angenrheidiol, amserlenni, achosion posibl o ddiffyg trawsgydymffurfio, ac ymateb amddiffynnol posibl (Hysbysiadau). Ni fyddai dim cyfyngiadau ar leoliad yr ymweliadau hyn o ran ffiniau sirol, a byddai dull o weithredu ar sail risg yn cael ei fabwysiadu er mwyn penderfynu ynghylch y ffermydd y dylid ymweld â nhw.

Bydd y swyddogion yn gweithio’n agos gyda mentrau a phartneriaethau dalgylch presennol ac arfaethedig, ac yn helpu i’w cydlynu. Mae’r partneriaid yn cynnwys undebau ffermwyr, tîm dalgylchoedd Dŵr Cymru, Swyddogion Dalgylch Afonydd Cymru a Cyswllt Ffermio a Choedwigaeth. Bydd hyn yn sicrhau y mabwysiadir dull cydgysylltiedig, ar sail partneriaeth, o ddarparu cyngor ar atal llygredd amaethyddol ac o ran gorfodi, gan osgoi’r posibilrwydd o ddyblygu ymdrechion.

Cymwysterau a Sgiliau
Bydd gennych:
- wybodaeth weithredol o reolaeth amgylcheddol, amaethyddiaeth, pysgodfeydd, cadwraeth neu fioamrywiaeth.
- dealltwriaeth o reolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol.
- sgiliau cadarn ac effeithiol o ran hunanreoli a threfnu.
- y gallu i gyfathrebu’n glir â chwsmeriaid a phartneriaid mewnol ac allanol, gan egluro materion ac ennyn cefnogaeth drwy ddylanwadu.
- y gallu i weithio’n dda mewn tîm.
- trwydded lawn gyfredol, ddilys y DU ar gyfer gyrru cerbydau fflyd CNC (ceir a faniau)

 

Environment Officer (Agriculture Dairy Project) x6

- Location:

- Welshpool
- Buckley
- Aberystwyth/Lampeter
- Cross hands
- Haverfordwest
- Grade & Salary: 4 - £25,076
- Post Number: 202196 - 202201
- Contract Type: Fixed term until 31 July 2020
- Work Pattern: Full time
- Welsh Language Requirements:
- Welshpool – essential level 4
- Buckley – desirable level 4
- Aberystwyth/Lampeter – essential level 4
- Crosshands – essential level 4
- Haverfordwest – essential level 1
- Application Closing Date: 11 August 2019


Job Purpose
High levels of agricultural pollution incidents in Wales have caused significant fish kills and impacted on water quality. NRW along with its partners are developing a strategy and influencing policy to tackle agricultural pollution in Wales.

 

As part of this strategy, NRW is delivering a programme of work to undertake pollution prevention and potential enforcement that complements our existing work and that of other bodies. To help deliver this ambitious project, we are recruiting Environment Officers (Dairy Project) to five posts throughout Wales to deliver agricultural projects and activities to reduce
agricultural pollution in the dairy sector.

The successful candidate’s primary role will be working proactively in poor performing catchments engaging with farmers and land managers. They will provide advice and guidance on pollution prevention and compliance, help influence and implement best farming practice and where necessary take protective enforcement action to achieve compliance. Officers will work closely with NRM team and agricultural leads within NRW to ensure a consistent approach and delivery of work.

Qualifications and Skills
You will have;
- A working knowledge of environment management, agriculture, fisheries, conservation or biodiversity.
- An understanding of the sustainable management of natural resources.
- Strong and effective self-management and organisational skills
- Ability to communicate effectively with internal and external customers and partners; explaining issues and gaining support by influencing.
- Ability to work well as part of a team.
- Current full UK valid licence to drive NRW fleet vehicles (cars and vans)

To apply for this role or for more information please click the apply button 


Similar searches: Temporary, Dairy, Farm Work, Property, Land & Estates Management, Wales, North Wales, South Wales