Lecturer in Agriculture

Save
You need to sign in or
create an account to save a job.

Lecturer in Agriculture 
Llysfasi, Ruthin

Permanent, Full Time
£23,626 - £39,401 per annum, based on a salary assessment and relevant experience.

Are you passionate about Agriculture?

Do you have a wealth of experience within the Agricultural Industry that you could share with others?

We are looking for a self-confident and creative individual to join our dynamic teaching team as a Lecturer in Agriculture at our Llysfasi site in Ruthin on full time permanent basis. Our Llysfasi site is situated on a modern working farm, where you would benefit from having access to the latest technology, as well as working in beautiful surroundings. 

In order to be considered for this role, you will have to be qualified to at least Level 5 in a relevant subject area. It would be highly desirable for you to hold a teaching qualification, such as a Cert ed, PGCE, or C&G 7407, but we are happy to consider candidates who are willing to gain a
teaching qualification within their new role.

Any specialist subject will be considered within the Agricultural sector, as long as you have a passion for your subject and are able to demonstrate an understanding of current developments within this area, and are able to identify, interpret and apply specific knowledge to practice. It is
also key that you are a dedicated team player who can establish effective working relationships with the learners and your colleagues. 

The ability to speak Welsh is essential for this role

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

 

Darlithydd Amaethyddiaeth 
Llysfasi, Rhuthun
Parhaol, Llawn Amser
£23,626 - £39,401 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.

Ydych chi’n angerddol am Amaethyddiaeth?

Oes gennych chi gyfoeth o brofiad yn y Diwydiant Amaethyddol y gallwch chi ei rannu ag eraill?

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus a chreadigol i ymuno â’n tîm addysgu deinamig fel Darlithydd Amaethyddiaeth ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun mewn swydd barhaol, lawn amser. Mae ein safle Llysfasi wedi ei lleoli ar fferm weithredol fodern, lle y byddwch yn cael budd o
ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf yn ogystal â gweithio mewn amgylchedd prydferth. 

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, bydd gennych gymhwyster Lefel 5 o leiaf mewn maes pwnc perthnasol. Byddai’n dra dymunol petai gennych gymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407, ond rydym yn hapus i ystyried ymgeiswyr sy’n fodlon ennill
cymhwyster addysgu yn eu swydd newydd.

Bydd unrhyw bwnc arbenigol yn y sector Amaethyddol yn cael ei ystyried, ar yr amod eich bod yn angerddol am eich pwnc a'ch bod yn gallu dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol yn y maes hwn, a'ch bod yn gallu canfod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w chyflwyno. Mae hefyd yn allweddol eich bod yn aelod ymroddedig o dîm sy’n gallu meithrin perthnasau gwaith effeithiol gyda’r dysgwyr a’ch cydweithwyr. 

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

For more information or to apply for this role please click the apply button 


Similar searches: Permanent, Academic & Education, Farm Work, Wales, North Wales, South Wales