Technegydd Adnoddau Tir ac Anifeiliaid

Save
You need to sign in or
create an account to save a job.

Y rôl
Mae Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yn adran ymchwil, menter ac addysg o'r radd flaenaf ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae Canolfan Ymchwil yr Ucheldir, Pwllpeiran yn ganolfan ar gyfer astudio pob agwedd ar ecosystemau ucheldirol sy'n cael eu ffermio, ac mae wedi’i lleoli yng nghalon mynyddoedd y Canolbarth. Mae ychydig dros 50% o’r tir amaethyddol a ddefnyddir yng ngwledydd Prydain yn cael ei ystyried yn ucheldiroedd, ac yng Nghymru mae’r ffigur hwnnw yn cynyddu i 80%. Mae’r ucheldiroedd hefyd yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu amrywiaeth o wasanaethau ecosystemau e.e. rheoli dŵr (gan gynnwys darparu dŵr yfed a lliniaru ar effeithiau posib llifogydd), rheoli carbon (gan gynnwys cadw carbon yn y pridd a thynnu carbon o’r atmosffer), a rheoli tirweddau a threftadaeth (gan gynnwys twristiaeth, hamdden a chyfleoedd addysgiadol). Mae tir y Ganolfan yn cynnwys 550 ha ar uchder o 150m i 600m uwchlaw lefel y môr, ac mae defnydd y tir yn cynnwys rhywfaint o dyfu cnydau a mathau o laswelltir yn amrywio o borfeydd wedi’u gwella a reolir yn ddwys i dir pori mynydd. Rheolir y daliad fel llwyfan ymchwil a gosodir tir nad oes ei angen ar gyfer ymchwil barhaus i borwyr dros yr haf. Ar hyn o bryd mae stoc y Ganolfan ei hun yn cynnwys 200 o ddefaid, 30 gafr a 18 alpaca. Mae’r pynciau ymchwil presennol yn cynnwys sefydlu a rheoli glaswelltir, ymddygiad anifeiliaid, adfer mawndiroedd, dulliau o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o dda byw, pori cadwraethol, cynhyrchu ceirch yn yr ucheldir, ac ymarferoldeb tyfu miscanthus. Defnyddir adnoddau’r Ganolfan hefyd ar gyfer addysgu fel rhan o fodiwlau israddedig ac ôl-raddedig a gynhelir gan IBERS, yr Adran Gwyddorau Bywyd a’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â’r Athro Mariecia Fraser mfd@aber.ac.uk. 

Fel arfer fe benodir i swyddi o fewn 4 - 8 wythnos wedi’r dyddiad cau.

Beth fyddwch chi’n ei wneud
Gallai’r disgrifiad swydd hwn gael ei adolygu a’i newid yn sgil newid yn anghenion y Brifysgol, i roi cyfleoedd datblygu priodol ac/neu i ychwanegu dyletswyddau rhesymol eraill.

Mae'r swydd yn gorfforol feichus felly mae'n hanfodol bod gennych lefel briodol o iechyd a ffitrwydd. Gall penodiad i'r swydd hon fod yn amodol ar asesiad ffitrwydd boddhaol. Bydd gofyn i chi weithio oriau anghymdeithasol fel rhan o ddyletswyddau arferol. Bydd disgwyl i chi fyw ar y safle fel eich bod ar gael y tu allan i oriau ac ar fyr rybudd, a bydd llety â chymhorthdal ​​ar gael.

 • Rheoli adnoddau maes ac anifeiliaid ledled Canolfan Ymchwil yr Ucheldir, Pwllpeiran, gan wneud penderfyniadau cysylltiedig ynghylch pryd a sut i wneud ymyriadau yn ôl yr angen i fodloni’r gofynion ymchwil presennol ac yn y dyfodol.
 • Cadw cofnodion o weithgareddau cysylltiedig fel archif o ymyriadau rheoli sydd ar gael i ymchwilwyr.
 • Cymryd cyfrifoldeb am y safle a'i ddiogelwch y tu allan i oriau arferol, cadw llygad ar adeiladau a lleiniau ac ymdrin â phroblemau pan fyddant yn codi.
 • Gweithio'n annibynnol, gan wneud penderfyniadau rheoli heb fawr o oruchwyliaeth rheolwr llinell.
 • Rheoli a symud stoc ac ymgymryd â thasgau hwsmonaeth arferol yn ymwneud â defaid, geifr ac alpacaod.
 • Cadw cofnodion digidol manwl am iechyd a meddyginiaeth yr holl stoc, gan sicrhau bod y data ar gael i ymchwilwyr yn ôl y galw.
 • Cadw cofnodion yr ystâd a chysylltu â Thaliadau Gwledig Cymru yn ôl y gofyn.
 • Archwilio da byw tenantiaid a phorwyr haf yn rheolaidd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â’r arferion amaethyddol gorau.
 • Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer porwyr haf a pherchnogion tir cyfagos (gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru) yng nghyswllt ceisiadau a rheoli adnoddau.
 • Gweithredu protocolau maes ar gyfer lleiniau hirdymor Brignant, sy’n adnodd arbrofol unigryw yn y Ganolfan.
 • Bod yn gyfrifol am reoli a chynnal yr ardaloedd o amgylch y lleiniau arbrofol, torri a thocio yn ôl y galw er mwyn sicrhau bod ardaloedd y treialon yn cael eu halogi cyn lleied â phosibl.
 • Bod yn gyfrifol am archwiliadau diogelwch rheolaidd ar gerbydau a pheiriannau, cysylltu â’r gwasanaethau canolog a garejys/cyfleusterau allanol yn ôl yr angen i drefnu gwasanaethu a gwaith atgyweirio.
 • Cysylltu â chydweithwyr mewn safleoedd eraill, gan drafod defnyddio a symud adnoddau yn ôl y galw ar draws y tymor tyfu.
 • Cynnal ffiniau’r caeau a’r mannau amwynder, gan atgyweirio ffensys yn ôl yr angen.
 • Gosod seilwaith ar gyfer arbrofion (ffensio, cyflenwadau dŵr) yn ôl y gofyn, yn unol â’r cynlluniau y cytunwyd arnynt.
 • Cyfrannu at ddatblygu protocolau arbrofol yn seiliedig ar wybodaeth am yr ystâd ac ymarferoldeb y camau gweithredu arfaethedig.
 • Cyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau iechyd a diogelwch sy’n briodol i’r swydd.
 • Ymrwymo i Bolisi Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth y Brifysgol, gan ddeall sut mae'n gweithredu o fewn cyfrifoldebau'r swydd.
 • Ymrwymo i'ch datblygiad eich hun trwy ddefnyddio trefn Cyfraniad Effeithiol y Brifysgol yn effeithiol.
 • Cyfrannu at waith y tîm ymchwil.
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill o fewn graddfa'r swydd.

Mae gwaith corfforol trwm yn rhan o’r swydd hon, ac felly mae'n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn ddigon iach a ffit. Gallai'r penodiad i'r swydd fod yn amodol ar asesiad ffitrwydd boddhaol. 

Pwy ydych chi – Cymwysterau, Profiad, Gwybodaeth a Sgiliau sy’n ofynnol

Hanfodol

 • Diploma uwch neu brofiad cyfatebol mewn pwnc perthnasol (e.e. amaethyddiaeth).
 • Gwybodaeth eang a manwl am systemau cynhyrchu da byw ar laswelltir.
 • Sgiliau trin da byw cnoi cil a hwsmonaeth ardderchog.
 • Profiad o ddefnyddio cwn defaid sy'n gweithio.
 • Tractor profiadol a gyrrwr ATV.
 • Gwybodaeth fanwl am ddefnydd effeithiol a chywir o offer a pheiriannau fferm i gyflawni gweithrediadau maes gydag offer safonol.
 • Gwybodaeth am reoliadau, canllawiau a chyfreithiau sy'n ymwneud â ffermio da byw gan gynnwys gofynion iechyd a diogelwch cysylltiedig.
 • Y gallu i fewnbynnu data, cadw cofnodion a chwblhau cyfrifiadau sylfaenol gan ddefnyddio Microsoft Excel.
 • Gwybodaeth am offer a rhaglenni cyfrifiadurol a gynlluniwyd i gofnodi cofnodion anifeiliaid a'r gallu i'w defnyddio, e.e. genedigaethau, marwolaethau, triniaethau anifeiliaid, bridio a chynhyrchiant, cofnodion maes.
 • Profiad o ffensio, gan gynnwys defnyddio peiriannau wedi'u gosod ar dractor
 • Y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, gan gynnwys gweithio y tu allan i oriau
 • Y gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith.
 • Trwydded yrru lawn y DU neu hawl gyfatebol i yrru yn y DU
 • Llafar (llafar) ac Ysgrifenedig Cymraeg Lefel A0. Y gallu i ddeall natur ddwyieithog y Brifysgol ac ymwybyddiaeth o'r gweithdrefnau sydd mewn lle i gefnogi gweithio'n ddwyieithog.

Dymunol

 • Gradd mewn pwnc perthnasol.
 • Gwybodaeth am ffermio ucheldir
 • Bod yn gyfarwydd â rheoliadau'r Swyddfa Gartref sy'n ymwneud â gweithdrefnau gwyddonol gydag anifeiliaid.
 • ci(gwn) gweithio eich hun
 • Cymwysterau mewn sgiliau tir eraill, e.e. chwistrellu chwynladdwr, strimio, llif gadwyn.
 • Profiad o ddefnyddio peiriannau ar dir heriol, gan gynnwys llethrau serth
 • Trwydded cludo da byw Defra
 • Yn gyfarwydd â defnyddio meddalwedd Microsoft Office arall.
 • Profiad o ddefnyddio technolegau ffermio manwl gywir
 • Yn gyfarwydd â rheoliadau FAWL
 • Profiad o ddefnyddio peiriannau cloddio
 • Gwybodaeth am weithio mewn prifysgol neu amgylchedd ymchwil.
 • Ardderchog cadw amser
 • Profiad o yrru oddi ar y ffordd.
 • Cymraeg Llafar (Llafar) ac Ysgrifenedig Lefel A1.*

*Gellir gweld manylion am Lefelau’r Iaith Gymraeg yma:
https://www.aber.ac.uk/cy/hr/policy-and-procedure/welsh-standards/ 

Sut i wneud cais
I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n chwilio am drefniadau gwaith amser llawn, rhan-amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Dylid gwneud cais am y swydd wag hon trwy jobs.aber.ac.uk.   Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg, a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal.

Buddion

 • Polisi gweithio’n hyblyg
 • 36.5 awr yr wythnos ar gyfer swyddi amser llawn
 • Hawliau gwyliau hael – 27 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc a’r dyddiau pan fo’r Brifysgol ar gau
 • Ymrwymiad i Ddatblygiad Proffesiynol
 • Cyfraniad uwch i'n cynlluniau pensiwn gweithle
 • Cynlluniau cydnabod a gwobrwyo staff
 • Cyfle i ddysgu ac i loywi eich Cymraeg am ddim
 • Bwrsariaeth tuag at symud i’r ardal
 • Absenoldeb Mamolaeth, Tadolaeth, Rhieni a Mabwysiadu
 • Gostyngiadau i staff yn yr adnoddau chwaraeon a’r mannau gwerthu ar y campws. 

Darllenwch ymlaen
Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned ac yn arbennig, y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynnwys ond nid yw'n gyfyngedig i ymgeiswyr DU, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, ymgeiswyr ag anableddau, ac ymgeiswyr benywaidd.

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

Fisa Cyflogaeth
O dan gynllun system bwyntiau Llywodraeth y DU, nid yw'r swydd hon yn bodloni'r meini prawf i gael ei noddi gan Brifysgol Aberystwyth ar gyfer cais Llwybr Gweithiwr Medrus (SWR).


Similar searches: Academic & Education, Permanent, Farm Work, Livestock, Wales